A A A

 

REGULAMIN KONKURSU

 ORGANIZATOR

 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu.

UCZESTNICY

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.

I KATEGORIA uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI,

II KATEGORIA uczniowie szkół gimnazjalnych,

III KATEGORIA uczniowie szkół średnich.

CEL KONKURSU

 

Mając na uwadze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno - intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Młodzi twórcy pod okiem opiekunów artystycznych mają możliwość symbolicznego wypowiedzenia się za pomocą języka obrazu, w formie autoportretu.

Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość osoby sportretowanej. Jakim się jest w środku i na zewnątrz.

Zastanawiając się nad istotą autoportretu, trudno nie dojść do wniosku, że jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. Prawdziwym autoportretem jest dopiero obraz na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci. Za pomocą autoportretu możemy opowiedzieć światu o sobie.

Pierwsze autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a od renesansu malowanie ich stało się coraz bardziej rozpowszechnione i trwa do dzisiaj. Wielu artystów malowało autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn, m.in. Rembrandt, Vincent van Gogh, czy Stanisław Wyspiański. Dojrzali, wrażliwi artyści portretują siebie samych, by dotrzeć do głębi swojej duszy, by zrozumieć istotę człowieczeństwa.

Wraz z erą nowych środków przekazu nadeszła też nowa moda. Uczestnicząc w masowej komunikacji często chcemy być zauważonymi. Dobrze czy źle, byle być widocznym. Selfie, czyli autoportret zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego, który trafia do sieci stał się przebojem tego świata. Specjalistami tej formy wypowiedzi najczęściej są ludzie młodzi, ci którzy mniemają że mają coś do pokazania. Zastanówmy się więc nad tym jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślą nasz stosunek do życia i czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret jest portretem psychologicznym. Ważna jest tu więc autorefleksja o sobie, o swoim charakterze, zachowaniu, upodobaniach. Nasuwa się też pytanie – jak widzimy siebie my sami, a jak postrzegają nas inni?

Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Każdy uczestnik może do konkursu zgłoście tylko jedną prace formatu A3, A4 lub A2.

Praca powinna być wykonana w dowolnej technice malarskiej (farby plakatowe, akrylowe, olejne, itp.) lub rysunkowej (kredki ołówkowe, pastele olejne, suche, itp.) oraz technika własna.

Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie wg. wzoru : nazwisko i imię autora, wiek, szkoła/placówka z adresem, nazwisko nauczyciela/opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy.

Dostarczone prace konkursowe nie będą zwracane i staja się własnością organizatora.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne reprodukowanie prac w celach promocyjnych.

NAGRODY

 

Organizator przewiduje nagrody w każdej kategorii wiekowej :

I NAGRODA

II NAGRODA

III NAGRODA

WYRÓZNIENIA

TERMINARZ KONKURSU

 

Nadsyłanie prac : 23 marca

Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy :9 kwietnia

INNE

 

Prace prosimy nadsyłać na adres Ognisko Pracy Pozaszkolnej, ul. Chełmińska 104, 86-300 Grudziądz lub dostarczać do sekretariatu OPP w Grudziądzu w kopercie z dopiskiem : Konkurs plastyczny „Autoportret, czyli portret własny”.

Ogłoszenie wyników na stronie http://www.oppgrudziadz.hg.pl

Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Dane organizatora: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu

ul. Chełmińska 104, 86 – 300 Grudziądz

tel. 0564658546

http://www.oppgrudziadz.hg.pl

Komisarz konkursu: Marek Fijałkowski,

Uwaga! Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie prac przed uszkodzeniem.